Kroz nekoliko dana trebali bi od Vijeća EU dobiti potvrdu o ulasku RH u eurozonu, odnosno uvođenje eura kao službene valute od 1. siječnja sljedeće godine. Uskoro  kreće i dvojno iskazivanje cijena, a najkasnije od 5. rujna ove godine. Županije ne posluju s gotovinom, ali izdaju niz dokumenata, obrazaca i sl. koji se moraju mijenjati i cijene dvojno iskazati. Informatička prilagodba kod nekih županija je besplatna,  negdje se kreće u iznosu od 50.000 kuna, a i više, ako se ubroje i društva u njihovom vlasništvu. Provjerili smo u županijama kako se pripremaju te i izvadili iz Zakona neke od obveza koje im predstoje.

Proračun koji će se donijeti za razdoblje 2023. – 2025. godine bit će iskazan u eurima, bez obzira što se financijski planovi i proračun pripremaju tijekom 2022. godine. Prilikom izrade financijskih planova i proračuna, osim prikaza podataka za narednu godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, prikazuju se i podaci za plan tekuće i izvršenje prethodne godine. Zbog bolje usporedivosti podataka podaci za plan tekuće i izvršenje prethodne godine bit će preračunati iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Kako stoji u prijedlogu Zakona o uvođenju eura, obveza dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti za tijelo javne vlasti, u koje ulaze i županije,  odnosi se na upravne, sudske i druge pojedinačne akte (rješenja, ugovori i sl.), zatim isprave o isplati plaće, naknadi plaće (za vrijeme bolovanja, korištenja godišnjeg odmora, plaćenog dopusta i dr.), otpremnine i drugih materijalnih prava (jubilarna nagrada, regres, božićnica i dr.) koji se radniku isplaćuju na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu te obavijesti o mirovinskim primanjima, iskaze cijena robe i usluga te naknada i račune koji se ispostavljaju potrošaču (npr. za prodaju roba i pružanje usluga).

U Zakonu se i navodi da tijela javne vlasti koja izdaju upravne, sudske i druge pojedinačne akte u razdoblju dvojnog iskazivanja imaju obvezu  ukupan novčani iznos utvrđene obveze ili prava na aktu po osnovi koje nastaje obveza uplate ili isplate iskažu dvojno u kunama i eurima uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Ostale novčane vrijednosti na pojedinačnom aktu neće biti potrebno dvojno iskazivati. Primjerice, na rješenjima, dozvolama i sl. nije potrebno dvojno iskazati iznos prethodno plaćene upravne pristojbe. Međutim, na aktu kojim se podnositelja zahtjeva za izdavanje rješenja, dozvole i sl. poziva na uplatu upravne pristojbe, iznos upravne pristojbe potrebno je dvojno iskazati.

Upravne, sudske i druge pojedinačne akte koje su tijela javne vlasti izdala prije uvođenja eura, nije potrebno ponovno izdavati jer se sukladno Zakonu o uvođenju eura iznosi navedeni u ovim aktima u kuni smatraju iznosima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Nalozi za plaćanje ne moraju sadržavati iznose u obje valute ako je obveza dvojnog iskazivanja zadovoljena na izlaznom aktu (rješenja, ugovori i sl.). Ako obveza dvojnog iskazivanja nije zadovoljena na izlaznom aktu (rješenja, ugovori i sl.) iznos u obje valute treba iskazati na nalogu za plaćanje, u polju “opis plaćanja”. U navedenom polju također se iskazuje i fiksni tečaj konverzije. Ukoliko je iz bilo kojih razloga za tijela javne vlasti jednostavnije prikazati iznose dvojno uz pojedinačni akt i na nalogu za plaćanje navedeno, kako se navodi, nije pogrešno.

Trgovačka društva koja su županije osnovale obvezne će biti cjenike roba i usluga u razdoblju dvojnog iskazivanja iskazati u euru i kuni uz navođenje fiksnog tečaja konverzije:  u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu ili na robi ili na cjeniku, na internetskoj stranici, u obavijestima koje se potrošaču daju prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, u ponudi na trajnom mediju, tijekom provođenja oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe ili usluge te putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Primjerice, škole kojima je osnivač županija morat će dvojno iskazati ukupan iznos cijene produženog boravka u ugovoru sklopljenom s roditeljem, pa zato neće imati potrebu dvojnog iskazivanja na uplatnicama, a zavodi za javno zdravstvo morat će dvojno iskazati iznos usluge testiranja  na COVID.

Potreba dvojnog iskazivanja neće biti potrebna u slučaju poslovanja isključivo s poslovnim subjektima, kreditnim institucijama, kreditnim unijama, institucijama za platni promet, institucijama za elektronički novac i pružateljima financijskih usluga.

Županije koje isplaćuju naknade za rođene bebe, morat će ukupan iznos jednokratne novčane isplate koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva dvojno iskazati u kunama i eurima uz navođenje fiksnog tečaja konverzije.

Tijela javne vlasti i trgovačka društva u vlasništvu lokalnih jedinica, a koja obavljaju gotovinske platne transakcije s građanima, morat će se na vrijeme opskrbiti novčanicama i kovanim novcem eura. Jer kod  gotovinskih transakcija, tijekom razdoblja dvojnog optjecaja koji traje dva tjedna od uvođenja eura, uplate će se moći izvršavati i u eurima i u kunama, ali će se ostatak morat vraćati u eurima.

A evo što su nam odgovorile i županije – kako se pripremaju za uvođenje eura.

U Šibensko-kninskoj županiji kažu da je jedna od priprema vezana za dvojno iskazivanje cijena.

‘To se odnosi na upravne i druge pojedinačne akte (rješenja, ugovori, pristojbe, i sl.) te na isprave o isplati plaća i drugih iznosa koji se isplaćuju zaposlenicima kao i obavijesti o mirovinskim primanjima. Gradovi i općine imat će dodatnu obvezu iskazivanja računa koji se ispostavljaju potrošaču (npr. za komunalnu naknadu)’

Županija je osnivač škola i Zavoda za javno zdravstvo, na koje se također odnosi primjena dvojnog iskazivanja cijena.

‘ Škola će za uplatnice roditeljima za uslugu produženog boravka u školama od 5. rujna iskazati dvojno uz prikaz fiksnog tečaja konverzije, a Zavod za javno zdravstvo koje provodi testiranje na COVID-19morat će fizičkoj osobi ispostaviti račun na način da dvojno iskaže ukupan iznos računa uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.’ – kažu u Županiji.

Programsko-informatička prilagodba je, kažu, u tijeku i ista će biti operativna najkasnije 1. rujna (jer će se plaća za mjesec kolovoz iskazivati dvojno) bez troškova naknade za prilagodbu aplikacije.

U Županiji potvrđuju prednosti uvođenja eura, zbog manjih transakcijskih troškova, manjoj izloženosti valutnom riziku, olakšanoj trgovini i nižim kamatnim stopama, kao i manjem regulatornom trošku banaka, a što će sve utjecati i na gospodarstvo Županije.

Kako su nam odgovorili u Varaždinskoj županiji, u svim poslovnim procesima gdje se koristi vanjska IT podrška, u vidu aplikacija nužnih za odvijanje tih procesa (financije i računovodstvo, uredsko poslovanje….) prilagodba aplikacija na novu valutu bit će odrađena od strane  IT kuća, u suradnji sa Županijom. Procijenjeni trošak za samu Županiju, prilagodba aplikacije za financijsko i računovodstveno poslovanje, planiran je u visini do oko 50.000 kuna. Kako nemaju gotovinsko poslovanje, predopskrba neće biti potrebna. Dodaju i kako je prednost uvođenja eura, zbog smanjenja valutnog rizika za gospodarstvo, odnosno smanjivanje nesigurnosti i rizika u poslovanju  gospodarstvenika u Županiji, koji su izrazito izvozno orijentirani. A i bolji kreditni rejting trebao bi donijeti bolji gospodarski rast.

Prve pripreme Primorsko-goranske županije vezane uz uvođenje eura kao službene valute započele su već u prošloj godini uključivanjem njenog predstavnika u rad Koordinacijskog odbora za prilagodbu opće države uvođenju eura kao i inicijalnim konzultacijama s dobavljačem softwarea za poslovno-informacijski sustav Županije (županijska riznica), odgovorili su nam  u Županiji.

‘Donošenjem Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru od strane Ministarstva financija u 2022. godini pojačale su se i aktivnosti Županije tako da su se kroz dva materijala pripremljena za Kolegij župana u travnju i svibnju ove godine upoznala sva upravna tijela o potrebi prilagodbe za uvođenje eura te zadužila za provedbu samoprocjene svojih poslovnih procesa i dokumentacije glede potrebe prilagodbe u smislu dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza. Na temelju navedene samoprocjene utvrđeno je da će se najviše prilagodbi morati  provesti u sklopu poslovno-informacijskog sustava Županije (županijska riznica) koji osim Županije koriste i njeni proračunski korisnici. U tom smislu, s dobavljačem softwarea je utvrđen dinamički plan prilagodbe sustava kako bi se ispoštovali zakonski rokovi u sklopu kojeg je planirano da se u prvoj polovici srpnja provede testiranje prilagodbi u poslovno-informacijskom sustavu od strane djelatnika Županije i proračunskih korisnika kako bi se utvrdilo da su svi potrebni dokumenti i procesi koji se odvijaju i kreiraju u navedenoj aplikaciji prilagođeni na način utvrđen zakonskim odredbama i Uputom Ministarstva financija. Ukupan trošak prilagodbe poslovno-informacijskog sustava Županije za uvođenje eura, koji obuhvaća dodatne prilagodbe sustava koje nisu zakonski utvrđene, a koje su posljedica uvođenja eura i koje bi trebale olakšati plansko-analitičke aktivnosti u budućim godinama, procjenjuje se na 80.000 kuna, pri čemu se naglašava da se navedeni iznos odnosi na Županiju i sve njene proračunske korisnike koji koriste navedeni sustav za svoje poslovne funkcije.’ – zaključuju u Primorsko-goranskoj županiji.

U Karlovačkoj županiji  je u veljači Upravni odjel za financije pristupio, na inicijativi radne skupine za financije Hrvatske zajednice Županija, u pripomoć savjetima i komentarima vezanih uz izradu Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru. Nakon toga održano je još nekoliko prezentacija na kojima je sudjelovala sama županica Martina Furdek Hajdin. Nedavno je održana i edukacija, a uz predstavnike Ministarstva financija, sudjelovali su i predstavnici Informatičke tvrtke Infomare čije programsko rješenje Karlovačka županija primjenjuje u svom financijsko-računovodstvenom poslovanju. Predstavnici tvrtke pritom su prezentirali hodogram aktivnosti vezan uz informatičku prilagodbu sustava Riznice Karlovačke županije.

U Osječko-baranjskoj županiji, županijska ustanova Zavod za informatiku Osijek, kao autor računalnog programa za vođenje proračunskog računovodstva Područna riznica, još je prije godinu dana krenuo u nadogradnju navedenog programa prateći Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru u kojima su detaljno navedena pravila vezana uz preračunavanje, dvojno iskazivanje na dokumentima, izradu planskih i izvještajnih dokumenata, izvršavanje proračuna i financijskog plana kao i financijsko i računovodstveno poslovanje.

Dodatnih troškova oko uvođenja eura neće imati ni Županija niti njeni korisnici budući da Zavod za informatiku Osijek u sklopu svojih redovitih aktivnosti nadogradnje i održavanja računalnog programa, obavlja i sve zakonom propisane promjene, pa tako i promjene vezane za uvođenje eura.

Brodsko-posavska županija radi, kako su nam odgovorili, nadogradnju za implementaciju potrebnih aplikacija, te izmjenu predložaka koje koristimo u svakodnevnom radu da bi bili kompatibilni s prikazom nove euro valute. Dokumenti koje pripremamo za dvojno iskazivanje su: rješenja , ugovori, isprave o plaći , naknadi plaće, otpremnine i druga materijalna prava. Imamo vanjsku IT podršku s kojom smo već krenuli u realizaciju  navedenog, a trošak bi okvirno iznosio oko 50.000 kuna.

Kako nam je odgovorila pročelnica Službe za javne financije Virovitičko-podravske županije Ankica Garaj, u dogovoru su s  informatičkom kućom koja im pruža podršku u radu i koja već duže vrijeme radi na pripremi aplikacija a kako bi sve bilo spremno napraviti u roku tj. kako bi se u razdoblju od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. moglo izvršiti dvojno iskazivanje. Podsjeća kako će od 5. rujna biti u potrebi dvojno iskazati  Upravne, sudske i druge pojedinačne akte koje donose tijela javne vlasti (rješenja, ugovori i sl.), isprave o isplati plaća, naknade plaća (za vrijeme bolovanja, korištenja godišnjeg odmora, plaćenog dopusta i dr.), otpremnine i druga materijalna prava radnika (jubilarne nagrade, regres, božićnica i dr.) koji se radniku isplaćuju na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu…, cijena robe i usluga te naknada i računa koji se ispostavljaju potrošaču. Pored navedenog i Proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu pripremat će se u euru (osim općeg dijela proračuna koji će se iskazivati dvojno).

‘Tijek pripreme za euro je počeo još prije nekoliko mjeseci, održana je edukacija ispred Ministarstva financija za Sisačko-moslavačku županiju i sve njene proračunske korisnike u kojoj su prezentirane sve predradnje koje moramo odraditi. Računovodstveni sustav se prilagođava promjenama vezanima uz euro, a i proračun za  2023., kao i projekcije 2024. i 2025. planirat će se u eurima. Plaće za zaposlenike će se iskazivati dvojno na isplatnim listama. Smatramo da ćemo ovom promjenom imati koristi.’ – kažu u Županiji.

U Zagrebačkoj županiji kažu da od 5. rujna 2022., kada počinje razdoblje dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, Županija će  dvojno iskazivati upravne i druge akte i to isključivo one koji se odnose na izravan odnos prema krajnjim korisnicima ili zaposlenicima te podsjećaju da nisu  u obvezi dvojno iskazivati cijene na ugovorima koje sklapa sa poslovnim subjektima i drugim tijelima javne vlasti.

‘Programsko-informatička prilagodba je u tijeku i ista će biti operativna najkasnije 1. rujna 2022. godine, a trošak prilagodbe sustava bit će neznatan.’ – odgovorili su u Županiji.

Požeško – slavonska županija provodi odgovarajuće pripreme i proučava upute Ministarstva financija o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru. Djelatnici Županije prolaze razne obuke kroz seminare, a u tijeku je i priprema za dvojno iskazivanje, no i sam prelazak na euro, koje obavlja vanjska IT kuća, a čije programe, kako su nam odgovorili, koriste za proračun, računovodstvo i sustav riznice. Ova prilagodba za Županija neće predstavljati dodatni trošak s obzirom na to da su te promjene ugovorene u okviru redovitog održavanja programa. Budući da Županija u vrlo maloj mjeri posluje s gotovinom, predopskrba nije potrebna.

U Zadarskoj županiji kažu, da ‘kako očekivani datum dvojnog optjecaja počinje dana 5. rujna 2022. godine županija je u fazi priprema koje se odnose na izradu akcijskog plana kojim će se detaljnije razraditi provedba i praćenje uvođenja eura.’

U Istarskoj županiji su s pripremama, kažu nam, počeli u veljači ove godine.

‘Pratili smo svaku objavu nacrta Zakona o uvođenju eura, kao i upute za javni sektor, te davali komentare Ministarstvu financija. Također, prisustvovali smo nizu edukacija i seminara. Nadalje, provedena je analiza o tome što je sve potrebno prilagoditi unutar sustava Istarske županije i ustanovili da je potrebno mijenjati obrasce koji se javno objavljuju na županijskim mrežnim stranicama, te promijeniti računovodstveno-financijske sustave.
Zatražili smo od IT tvrtki koje nam održavaju aplikacije procjenu troškova i trenutno smo u fazi ugovaranja usluge. (Lidija Kiseljak)