Varaždinska županija u utorak glasa o prijedlogu proračuna za 2023. godinu. Predložen je u visini od 230,8 milijuna eura i najveći dio odnosi se na zdravstvo i obrazovanje, gdje su planirani i najveći projekti. Primjerice, centri kompetentnosti, instalacija sunčeve energije na 12 škola, Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju… Nastavlja se stipendiranje učenika i studenata, rad centara izvrsnosti, asistenti u nastavi, financiranje prehrane najpotrebitijih učenika te niz projekata u zdravstvu u cilju prevencija. Također, i potpore za poljoprivrednike i poduzetnike.

Prvi put, županijski će proračun biti iskazan u eurima, a iznosit će 230,8 milijuna eura te uključuje financijske planove svih 57 proračunskih korisnika Županije. Manji je za oko 3 posto u odnosu na lani.

Kako se navodi u dokumentu ‘Izradu ovog plana i projekcija prati i relativna neizvjesnost, kako u dijelu očekivanih prihoda tako i na rashodnoj strani. U dijelu prihoda, najveća neizvjesnost je održivost financiranja materijalnih rashoda proračunskih korisnika iz sustava decentraliziranih funkcija školstva, uslijed činjenice da je Uputama Ministarstva financija utvrđeno da nema povećanja decentraliziranih prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno će predstavljati značajan pritisak u sustavu školstva, a uslijed globalnog šoka rasta cijena energije – nafte, plina i drugih energenata. Također, u 2022. godini istječe trogodišnji sporazum s Ministarstvom uprave temeljem kojeg se sufinanciraju preneseni poslovi državne uprave. Prijedlog novog sporazuma se tek očekuje kao i informacija da li će isti uključivati povećanje iznosa, a uslijed rasta troškova obavljanja poslova državne uprave, kako materijalnih tako i rashoda za zaposlene.’

Predloženi proračun za 2023. godinu manji je od ovogodišnjeg za 2,9% tj. 6,85 milijuna eura. Ukupni prihodi i primici iznose 228,84 milijuna eura, a rashodi i izdaci 230,77 milijuna eura, pa će se dio  aktivnosti i projekata financirati iz kumuliranih viškova Županije i proračunskih korisnika, u iznosu od 1,93 milijuna eura.

Prema financijskoj klasifikaciji predloženog proračuna za 2023. godinu, najveći udjel od 49,7 posto odnosi se na zdravstvo te 42 posto na obrazovanje.

Na području obrazovanja, Varaždinska županija prijavila se na poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na program „Energija i klimatske promjene“. Program je sufinanciran sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i iz Državnog proračuna RH u iznosu od 85% od vrijednosti programa, dok preostalih 15 % osigurava Varaždinska županija. Cilj projekta je povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 9 osnovnih škola i 3 srednje škole, čiji osnivač je Županija.

Škole planiraju međunarodne projekte ERASMUS+ koji podupire mobilnost mladih u svrhu neformalnog učenja u obliku razmjena mladih. Tu je i nastavak projekta Asistenti u nastavi pod nazivom „Zajedno možemo“. U školskoj godini 2022./2023. kroz Projekt će se osigurati ukupno 108 pomoćnika u nastavi za 109 učenika s teškoćama u razvoju iz 31 osnovne i srednje škole čiji je osnivač Varaždinska županija.

Kroz Fond europske pomoći za najpotrebitije Varaždinska županija će i u narednim godinama osiguravati besplatnu prehranu za najugroženije učenike u riziku od siromaštva. Kroz ovaj EU projekt, kojeg provodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike planira se osigurati besplatna prehrana za 994 učenika iz 33 osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija. Također, županija osigurava financijska sredstva za pokrivanje troškova prehrane učenika koji nisu obuhvaćeni EU projektom koji se financira iz Europskog fonda socijalne pomoći, a zadovoljili su kriterije.

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba.

Među projektima su i Erasmus+ Stride for Stride, YESpecialist – Erasmus+ K2, REGALE – Erasmus+ K3, pa projekt Lori kroz koji je plan uspostaviti LORI, regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, kao neformalni oblik suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, osnovnih škola te drugih dionika.

Inače, na području obrazovanja, nastavlja se stipendiranje učenika i studenata. Stipendije su namijenjene  učenicima i studentima za uspješnost,  učenicima i studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa,  učenicima i studentima koji se školuju za zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju,  učenicima od 1. do 4. razreda srednje škole upisanih u poljoprivredne programe obrazovanja,  učenicima i studentima kojima je dodijeljena nagrada za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima u znanju te  studentu kojem je dodijeljena nagrada za najboljeg učenika završnog razreda srednje škole na području Varaždinske županije. Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 65 eura, a za studente 130 eura i isplaćuje se  tijekom 12 mjeseci. U suradnji sa Obrtničkom komorom Varaždinske županije stipendiraju se učenici srednjih strukovnih škola za deficitarna zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu.
Županijska nagrada u iznosu od 665 eura dodjeljuje se učeniku završnih razreda srednjih škola sukladno Pravilniku o kriterijima za izbor najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola.

Kroz centre izvrsnosti radi se s učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Svim učenicima osiguran je prijevoz i prehrana. Pri srednjim školama osnovano je 13 centara izvrsnosti: Centar izvrsnosti za matematiku (Strojarska i prometna škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za šah (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti
za astronomiju (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za robotiku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost (Srednja strukovna škola Varaždin). Posebno je važan razvoj strukovnih centara izvrsnosti
te su dio mreže programa Centara izvrsnosti slijedeći strukovni centri: Strukovni centar izvrsnosti za elektrotehniku pri Elektrostrojarskoj školi Varaždin, Strukovni centar izvrsnosti za strojarstvo pri Strojarskoj i prometnoj školi, Srednjoj školi Ivanec te Srednjoj školi Ludbreg, Strukovni centar izvrsnosti za turizam pri Gospodarskoj školi, Strukovni centar izvrsnosti za tekstil i kožu pri Srednjoj strukovnoj školi te Strukovni centar izvrsnosti za promet pri Strojarskoj i prometnoj školi.
Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav u Republici Hrvatskoj, te jedan od 25 Europskih centara za darovite koji djeluju u svijetu. Centre izvrsnosti pohađa 800 učenika s kojima radi 157 mentora.

Program međunarodne mature koji se provodi u Prvoj gimnaziji Varaždin (IBDP – International Baccalaureate Diploma Programme) omogućuje stjecanje međunarodno priznate diplome te priprema učenike za školovanje na svjetskim i hrvatskim sveučilištima.

Varaždinska županija provodi Projekt organizacije cjelodnevnog boravka učenika osnovnih škola i realizira se u 25 osnovne škole kojih je osnivač Varaždinska županija, a ukupno je organizirano 60 odgojno-obrazovnih skupina u kojima se program produženog boravka izvodi.

Medicinska škola Varaždin Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija te se nastavlja projekt rekonstrukcije i dogradnje RCK inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. Srednja škola „Arboertum Opeka“ Marčan imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju – sektor poljoprivreda. Kroz rekonstrukciju, proširenje kapaciteta i nabavu suvremene opreme za izvođenje teorijske i praktične nastave te uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta, stvoriti će se prostorno-tehnički uvjeti za usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta.

Glazbena škola u Varaždinu prijavila je izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i energetsku obnovu.

Na području zdravstva,  planirana su sredstva za specijalističko i stručno usavršavanje te razliku financiranja pripravničkog staža medicinskog osoblja zaposlenog u zdravstvenim ustanovama. Projekti su najvećim dijelom financirani sredstvima EU fondova. Kapitalni projekt Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju provodi Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a odnosi se na izgradnju i opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. Ukupna vrijednost projekta u trenutku ugovaranja radova iznosila je gotovo 15 milijuna eura, ali je zbog rasta cijena porasla na 16,9 milijuna eura, a konačna se očekuje veća od 18 milijuna eura. Projekt Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija u OBV-u  provodi Opća bolnica Varaždin. Njegovom realizacijom doći će do reorganizacije bolničkog sustava u Bolnici i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici, što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi za pacijenta. Završetak projekta planiran je za 2023.godinu. Uspostava OHBP-a u OBV također provodi Opća bolnica Varaždin. Projekt obuhvaća izgradnju zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema u kojoj su smještene hitne prijemne ambulante (interna, kirurgija, neurologija, urologija, okulistika i otorinolaringologija) na jednom mjestu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,9 milijuna eura, a financiran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, MRRFEU, OBV-a i proračunskim sredstvima Varaždinske županije. Završetak projekta planiran je za 2023.godinu.
Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin želi se uspostaviti učinkovit i strukturiran sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću koji će povećati kapacitete kibernetičke sigurnosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 400.000 eura, a projekt se financira sredstvima Europske komisije i vlastitim prihodima OBV-a. Završetak projekta planiran je za 2024.godinu.
Na projektu Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti Varaždinska županija je partner, a cilj je projekta  povećati znanje i ojačati svijest stanovnika Varaždinske županije o značaju pretilosti te njenom utjecaju na zdravlje provedbom edukacijskih i promotivnih aktivnosti. Partner je i na projektu CARDIAB PROTECT – Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila…

Inače, kao i obično, u konsolidiranom proračunu najveći udio rashoda otpada na rashode za zaposlene (56,3%) te materijalne rashode (22,8%). Ukupni rashodi poslovanja u 2023. godini planirani su na razini od 190,5 milijuna eura i veći su za 3,8% u odnosu na 2022. godinu.

Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi povećavaju se u 2023. godini za 0,9 milijuna eura, a uslijed usklađenja iznosa s novom osnovicom za obračun plaće i povećanjem materijalnih prava službenika i namještenika do visine novih neoporezivih iznosa utvrđenih izmjenama i dopunama Pravilna o porezu na dohodak, čime se želi ublažiti efekt rasta inflacije i životnih troškova. Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika povećavaju se u 2023. u odnosu prema 2022. godini za 9,8 milijuna eura i iznose 123 milijuna eura.

Ukupne subvencije planirane od strane Županije u 2023. godini u iznosu od 1,22 milijuna eura, odnose se na subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 0,93 milijuna te subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima u iznosu od 0,2 milijuna eura.

Kako se navodi, nastavkom provođenja mjera i dalje su predviđene financijske potpore za nabavu kvalitetnih voćnih sadnica, sadnica jagoda i novih vrsta voćnog sadnog materijala (goji bobice, aronija, šipak i dr.), sufinancirat će se nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje, nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče, nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika itd., nadalje,  sufinancirati će se pakirnice, hladnjače, troškovi kemijske i mikrobiološke analize vode i hrane, pa kemijska analiza tla…

Najveći dio rashoda za pomoći, planiranih unutar vlastitih izvora Županije, odnosi se na programe u obrazovanju, sportu i kulturi (181.263 eura). Naknade građanima i kućanstvima povećane su u odnosu na 2022. godinu za 3, posto, a najveći dio ovih rashoda u iznosu od 3,3 milijuna eura odnosi se na financiranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) u 2023. godini odnose se u najvećem dijelu na proračunske korisnike (28,9 milijuna eura), dok se 9,97 milijuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije. Ova skupina rashoda bilježi značajan pad u odnosu na 2022. godinu, za oko 30 posto, a ponajprije zbog dovršetka nekoliko ključnih investicija u zdravstvu i to u Općoj bolnici Varaždin, spomenuti projekti objedinjenog hitnog bolničkog prijma (OHBP) i projekta dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije, Spinalnog centra u Specijalnoj bolnici Varaždinske toplice te u školstvu: RCK kod Medicinske škole.

Najveća ulaganja u nefinancijsku imovinu na teret vlastitih i namjenskih prihoda korisnika planiraju ustanove zdravstva (22,1 milijun eura) te ustanove školstva (14,7 milijuna eura).
Od iznosa kapitalnih rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije u 2023. godini, najznačajniji dio se odnosi također na rashode u okviru kapitalnih projekata iz područja školstva i nešto manje zdravstva.

Za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2023. godini planirano je 1,47 milijuna eura što čini 0,68% ukupnih rashoda i izdataka. Najveći dio odnosi se (1 milijun eura)  na izdatke na teret županijskih prihoda i primitaka – na otplatu glavnice kredita zdravstvenih ustanova iz decentraliziranih sredstava, za otplatu glavnice kredita za projekt energetske obnove i uređenja zgrade Vodotornja te kupnju dvorca Šaulovec  te projekte energetske obnove zdravstvenih ustanova i Doma za starije i nemoćne.

Porezni prihodi planirani u proračunu u cijelosti se odnose na prihode Županije od poreza na dohodak i županijskih poreza, a  planirani su u ukupnom iznosu od 16,3 milijuna eura, što je 8,8% više u odnosu na 2022. godinu.
Najveći udio (91%) zauzima porez na dohodak, koji se sastoji od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija i prihoda od poreza na dohodak opće namjene (županijski udio). Potonji je planiran  u iznosu od 12,3 milijuna eura, odnosno za 12% više u odnosu na plan 2022. godine.
Neporezni prihodi čine 91,9% ukupnih prihoda i planirani su u iznosu od 207,4 milijuna eura. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 107,8 milijuna a od navedenog iznosa, 18,3 milijuna eura odnosi se na pomoći koje ostvaruje Županija. Među tim pomoćima su primjerice one od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU, pa se tako očekuje 258,9 tisuća eura za projekt Solarne elektrane, 133 tisuće eura za Uređenje podruma Županijske palače, nadalje 2,2 milijuna eura od Ministarstva znanosti i obrazovanja za Sufinanciranje najma škola izgrađenih po JPP modelu, gotovo 3 milijuna za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, zatim 1,8 milijuna iz Ministarstva uprave za povjerene poslove državne uprave, pa za projekte asistenata u nastavi itd.

Ukupan prihod od imovine u 2023. godini planiran je u iznosu od 522.678 eura.

Prijedlogom proračuna za 2023. godinu predviđeni su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 5,2 milijuna eura i to prije svega kroz  dugoročno zaduživanje proračunskih korisnika i Županije za kapitalne investicije. Sama Županija planira novo dugoročno zaduženje za RCK u poljoprivredi u iznosu do 2 milijuna eura, a uz to se prenose i neutrošena, a planirana i ugovorena sredstva s osnova kredita za uređenje zgrade Vodotornja (580.657 eura).
Proračunski korisnici planiraju prijenos ugovorenih, a neutrošenih kreditnih sredstava i to također za dovršetak investicija u RCK u medicini i poljoprivredi, u ukupnom iznosu od 2,6 milijuna eura. (L. Kiseljak)