Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je tada potpisalo 196 zemalja te je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Njime je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava i da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije. Podsjetili smo se nekih od mjera koje pojedine županije pružaju za svoje najmlađe.

Devet županija daje naknade za rođene bebe u ovoj godini,  najveći broj gradova i općina iz Istarske županije smanjio je ove godine cijenu vrtića, a najveći broj besplatnih vrtića dolazi iz gradova i općina u Osječko-baranjskoj županiji.  Osam županija omogućava besplatan prijevoz studenata vlakom, neke daju učeničke stipendije, gotovo sve daju studentske stipendije, a u nekima su znatno uvećani iznosi kod studenata medicine. Četiri županije – Splitsko-dalmatinska, Karlovačka, Vukovarsko-srijemska i  Primorsko-goranska daju poticaje mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja u ruralnim krajevima, a Osječko-baranjska tu šansu daje svima zaposlenima na području Županije subvencioniranjem kamate na kredite zajedno s pojedinim općinama i gradovima. Sažetak je to mjera koje je sredinom godine objavio Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Devet županija – Osječko-baranjska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Zadarska, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Zagrebačka i Grad Zagreb daju naknade za rođene bebe. Zagreb je bio i prvi koji je 2004. godine uveo naknadu za rođene bebe, dvije godine poslije učinila je to Osječko-baranjska županija, Karlovačka 2007. godine, Krapinsko-zagorska 2009. godine, Zadarska 2014. godine, Bjelovarsko-bilogorska 2016., godinu poslije Sisačko-moslavačka te 2018. Splitsko-dalmatinska i Zagrebačka županija.

Najveće iznose potpora za rođene bebe ima Splitsko-dalmatinska županija, za prvo se daje 265 eura, drugo 398, treće 796, a četvrto i svako sljedeće čak 10.219 eura, ali visine su ipak raspoređene po razvijenosti područja. Karlovačka županija za prvo dijete daje 106 eura, drugo 119, a treće i svako sljedeće 132 eura naknade. Zadarska za prvo i drugo daje 135 eura, a svako sljedeće 675 eura. Zagrebačka daje za svako rođene dijete naknadu od 150 eura. Osječko-baranjska daje 132 eura naknade za sve rođene bebe, a Bjelovarsko-bilogorska 133 eura. Krapinsko-zagorska naknadu počinje davati za treće dijete i iznosi 133 eura, za četvrto 265, a peto i svako sljedeće 399 eura. Sisačko-moslavačka za treće i svako sljedeće daje naknadu od 133 eura. Grad Zagreb daje naknadu od 331 euro.

Iako predškolsko obrazovanje nije u nadležnosti regionalne samouprave, potrebno je istaknuti pozitivan primjer Zagrebačke županije koja od 2023. godini po prvi put osigurava 398.000 eura za sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja s ciljem osiguravanja boljih uvjeta za najmlađe u ruralnim područjima. Sredstva se dodjeljuju jedinicama lokalne samouprave svrstane od I. do IV. skupine razvijenosti temeljem javnog natječaja. Sisačko-moslavačka županija pak gradi u Sisku prvi županijski vrtić. Karlovačka županija je završila pilot projekt otvaranja vrtića pri osnovnim školama.

Studentske stipendije osigurava 76 posto županija, a učeničke 62 posto.

Mnoge županije osiguravaju bespovratna sredstva za kupnju, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju nekretnina mladim obiteljima, a posebno u ruralnim područjima županija. (Karlovačka, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Vukovarsko-srijemska). Osječko-baranjska županija i neke jedinica lokalne samouprave unutar Županije subvencioniraju kamate na stambene kredite u zajedničkom iznosu od 2 %. Pritom, jedinice lokalne samouprave sudjeluju u subvencioniranju s 1 % kamate na stambeni kredit.

Četiri županije imaju status Županija – prijatelj djece, a to su Krapinsko-zagorska, Primorsko-goranska, Međimurska i Koprivničko-križevačka.

Osim što omogućava besplatan prijevoz studentima, Brodsko-posavska županija daje i studentske stipendije. Sufinancira prijevoz djece na rehabilitaciju u Polikliniku “Cekin” Slavonski Brod.

Istarska županija  putem javnog natječaja financira projekte udruga i ustanova u području mentalnog zdravlja djece i mladih i podrške obitelji poput programa za podršku roditeljstvu, savjetovališta, podrške roditeljima čijoj djeci su potrebne rane intervencije i slično. Istarska županija je prva u Hrvatskoj izradila Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županiji. Plan ima za cilj osigurati pravovremenu i stručnu skrb za svu djecu u Istarskoj županiji u svrhu osiguranja bolje budućnosti. Glavni ciljevi uključuju smanjenje vremena čekanja između sumnje na rizik i postavljanja dijagnoze ili mišljenja, te ubrzanje pristupa terapiji nakon dijagnoze. Osnovani su interdisciplinarni timovi u ustanovama, koji će pružiti podršku obiteljima, objasniti djetetovu dijagnozu i preporučiti potrebne terapije. U Proračunu Istarske županije za 2023. godinu predviđen je iznos od 265.446 eura kao moguća tekuća pomoć općinama za sufinanciranje produženog boravka. Financira se prijevoz učenika osnovnih škola. Dodjeljuju se i stipendije, za redovite studente iznose 146 eura mjesečno, a za deficitarna zanimanja u zdravstvu  292 eura.

Karlovačka županija daje naknade za rođene bebe, u iznosu od 106 eura za prvo, 119 za drugo i 133 eura za treće i svako sljedeće dijete te poklon paket protuvrijednosti oko 150 eura. Posebnim pilot projektom u posljednjih nekoliko godina otvorene su jedinice predškolskog odgoja pri  osnovnim i srednjim školama, pa tako vrtiće sada imaju gotovo sve  općine. Sustavno se ulaže u opremanje škola i izgradnju sportskih dvorana, gotovo sve škole su energetski obnovljene. Dvije sportske dvorane su izgrađene, u Kamanju i Jarčem Polju, a spremna je dokumentacija za još 6 manjih i dvije veće. Uz izgradnju tih dvorana ići će i dogradnja ili proširivanje škola, ovisno o projektu, jer konačni  je cilj da sve škole mogu raditi u jednoj smjeni. Također, lani su povećali iznose za stipendije i one sada na mjesec  iznose 66 eura za studente i 106 eura za studente, a dodjeljuju se u 3 kategorije: darovitost, deficitarnost zanimanja i socijalni status.

Osim toga, novčano nagrađuje najbolje učenike i njihove mentore, odnosno one koje na državnim natjecanjima postižu vrhunske rezultate.

Krapinsko-zagorska županija daje naknadu za treće dijete u visini od 133 eura, četvrto 265 eura, a peto i svako sljedeće 399 eura. Županija osigurava sredstva za opremanje rodilišta i ginekološkog odjela Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ulaganje u ranu intervenciju, opremanje logopedskih kabineta.

Županija dodjeljuje učeničke i studentske stipendije te .sufinancira radne bilježnice u iznosu od 50%, drugu polovicu sufinanciraju jedinice lokalne samouprave. Dodjeljuje nagrade za učenike koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima,  provodi programe za nadarenu djecu,  sufinancira pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju,  dodjeljuje stipendije.. Također, financira provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti koju provodi 30 škola s 380 učenika.

Provode se brojne aktivnosti za djecu kako bi ih se osnažilo u razvoju i ujedno dala podrška obiteljima kroz razvijenu mrežu usluga za djecu. Valja spomenuti zdravstvenu skrb za trudnice i rodilje, promicanje dojenja, usluge rane intervencije, logopedske usluge, podršku darovitoj djeci i djeci s teškoćama u razvoju, osiguravanje kvalitetnog i dostupnog odgoja i obrazovanja i zdravstvene zaštite djece. Također, kroz niz mjera i aktivnosti te socijalne programe nastoji se obiteljima pomoći prevladati povećane izdatke uslijed rođenja djeteta, troškova stanovanja, školovanja djece, teže bolesti i slično i na taj način pomoći obiteljima u potrebi. Znatna sredstva izdvajaju se za programe podrške predškolskom odgoju i obrazovanju, prijevozu i stipendiranju učenika, programima i aktivnostima kojima se podupiru darovita djeca, natjecanjima učenika, poticanju kulturno-umjetničkog dječjeg stvaralaštva. Od značajnijih aktivnosti svakako treba spomenuti i donošenje Dječjeg proračuna te raspisivanje Javnog poziva za participativni dječji proračun te snivanje skloništa za žrtve nasilja – Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak.

Kao rezultat kontinuiranog i dugotrajnog rada s djecom i za djecu, Krapinsko-zagorska županija od 2018. godine ponosno nosi titulu županije-prijateljice djece.

U skladu sa svojim financijskim mogućnostima Krapinsko-zagorska županija nastoji podržati sve aktivnosti koje imaju u cilju razviti mrežu usluga namijenjenih djeci jer dobro organizirane i kvalitetne usluge za djecu investicija su u obitelj, a iznad svega to je investicija u razvoj djeteta i u njegovu budućnost. Da bi potpora bila kontinuirano unapređivana neophodno je osigurati dostupnost, korištenje i kvalitetu usluga. Ovakva vrsta podrške zapravo je resurs za roditeljstvo koje poštuje prava djeteta, a njezino je osiguravanje dio društvene, pa tako i Županijske odgovornosti za dobrobit djece. (Krapinsko-zagorska županija)

Međimurska županija od 2015. godine provodi jedinstveni projekt integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove, kojima se osigurava sredstva za asistente u predškolskim ustanovama. Tijekom boravka djeteta u bolnici Međimurska županija sufinancira pratnju djeteta, gdje roditelji besplatno borave uz svoje dijete. Svi učenici osnovnih i srednjih škola imaju u potpunosti financiran prijevoz. Svake godine Međimurska županija raspisuje natječaj za dodjelu stipendija djeci hrvatskih branitelja. Riječ je o oko 50 učenika koji su stipendirani s 400 eura tijekom školske godine. Srednjoškolci uz besplatan prijevoz primaju i jednokratnu financijsku potporu od 39 eura za nabavku radnog materijala. Međimurskim općinama i gradovima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bit će dodijeljeno više od 10 milijuna € za izgradnju i dogradnju vrtića. Izgradnjom i dogradnjom novih 17 vrtića u potpunosti će se zadovoljiti kapaciteti uključivanja više od 1.000 djece u vrtićki i predškolski odgoj.

U Osječko-baranjskoj županiji naknada za rođene bebe iznosi 132 eura. Dugi niz godina financira se rad savjetovališta za dojenje organizirano pri Domu zdravlja. Županija je i prva počela s mjerom besplatnog obroka za sve učenike. Produženi boravak financiraju JLS, OBŽ i roditelji. Produženi boravak je organiziran u 6 osnovnih škola kojima je OBŽ osnivač u ukupno 11 odgojno-obrazovnih skupina, u tekućoj školskoj godini.

Osječko-baranjska županija  sufinancira kupovinu mjesečnih učeničkih karata svim učenicima srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije i to u iznosu od 7,5%.

Osječko-baranjska županija svake godine temeljem provedenog javnog natječaja dodjeljuje stipendije učenicima i studentima,  u četiri različite kategorije: daroviti učenici i studenti, učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa. U okviru Programa i projekata u odgoju i obrazovanju Osječko-baranjska županija sufinancira programe, projekte i druge aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te druge oblike pomoći školama i učenicima kojima se pridonosi kvalitetnijoj realizaciji odgojno-obrazovnih programa, te razvoju znanja, vještina, kreativnosti i stjecanju iskustva; za međunarodna natjecanja, smotre, stručne prakse, studije, studijska putovanja, stručnih usavršavanja i ostalih programa i projekata koje potiču izvrsnost u području glazbe, kulture, sporta, građanskog odgoja, njegovanja kulturne baštine, multikulturalizma, cjeloživotnog učenja, nenasilja i ljudskih prava…

Primorsko-goranska županija pokriva trošak prijevoza vlakom za svoje studente. Županija daje poklon paket za rođenje trojki te sufinancira programe “Tečaj za trudnice i rodilje” i “Savjetovalište za prehranu dojenčadi. Na području zdravstva pomažu kroz program javnih potreba u zdravstvu (sufinanciranje udruga), sufinanciranje programa dežurne pedijatrijske ambulante, sufinanciranje programa „Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih“, sufinanciranje programa Centra za mlade „Otvorena vrata“ (reproduktivno zdravlje).

Po kriteriju deficitarnosti dodjeljuju se studentske stipendije.

Tu su i mjere ‘Širenje mreže logopedskih punktova na brdsko planinskom području (sufinanciranje plaća logopeda te opremanje i uređivanje logopedskih punktova), širenje mreže društvenih domova za djecu i mlade (adaptacija i uređenje prostora na području JLS koji su usmjereni na djecu i mlade), Projekt “Županija prijatelj djece” (pokriće troškova vezanih za stjecanje statusa “Grad/općina prijatelj djece”), sufinanciranje ustanove Dječji dom “Tić” Rijeka, Zaklada “Vaša pošta” (financijski potpora djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi), sufinanciranje udruga u području skrbi o djeci i mladima..

Nakon potresa, Sisačko-moslavačka županija velike je napore uložila kako bi učenice i učenici što prije vratili u školske klupe. Putem Fonda solidarnosti EU osigurana su sredstva kojima se otvorila mogućnost obnove svih oštećenih škola te je povučeno 20 milijuna eura. Rad djece Sisačko-moslavačka županija podupire i kroz opremanje škola kojima je osnivač, odnosno nabavom pametnih ploča, tableta, ergonomskih stolaca, klupa, ali i kroz financiranje putovanja učenica i učenika kroz koja stječu nova znanja i usavršavaju svoje vještine. Tijekom posljednje dvije godine Sisačko-moslavačka županija, zahvaljujući dobroj suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, svim učenicima četvrtih razreda s područja Županije omogućila je besplatno ljetovanje u Splitu. Osim ulaganje u školske objekte, Sisačko-moslavačka županija pokrenula je pilot projekt kojim gradi i prvi županijski vrtić u centru grada Siska. Novi dječji vrtić gradi se i u naselju Strelečko u općini Martinska Ves. Kapaciteti vrtića povećani su u Petrinji gdje je Sisačko-moslavačka županija kao osnivač Osnovne škole Mate Lovraka, Područne škole u Češkom Selu dala suglasnost da se bez naknade dio prostora škole prenamijeni u dječji vrtić. Nedavno je proširen Mali rehabilitacijski centar Osnovne škole Novska za dodatni prostor u Područnoj školi Stari Grabovac. Tamo je Sisačko-moslavačka županija opremila senzornu sobu novom senzoričkom i didaktičkom opremom kako bi djeci omogućili što kvalitetnije uvjete za obrazovanje u potpunosti prilagođene njihovim potrebama. Sisačko-moslavačka županija u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja osigurala je sredstva i za uređenje prostora senzorne sobe u Osnovnoj školi Zorke Sever u Popovači, a osim u obrazovnim ustanovama, senzorne sobe Županija oprema i u zdravstvenom sustavu.

Splitsko-dalmatinska županija ima najizdašnije naknade za rođene bebe, 265 za prvo, 398 za drugo dijete, za treće 796, a četvrto i svako sljedeće 10.219 eura, a točni iznosi ovise o mjestu prebivališta podijeljenih u pet grupa. Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije provodi projekt podjele poklon paketa rodiljama u Splitsko-dalmatinskoj županiji – Moja prva torba. Pravo na poklon torbu ostvaruje svaka ona rodilja koja je rodila u splitskom i sinjskom rodilištu. Županija dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć studentima iz obitelji s pet i više djece. Kroz demografski program „Budi tu“,  Županija pomaže obitelji s troje, četvero i više djece u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju u slabije naseljenim krajevima.

Varaždinska županija daje roditeljima novorođenih beba poklon pakete. Troškovi produženog boravka učenika u osnovnim školama sufinanciraju se mjesečno sa 13,27 eura po djetetu i dvije plaće za učitelje koji provode program produženog boravka. Varaždinska županija sufinancira i prehranu za srednjoškolce koji ulaze u prvu cenzusnu grupu za dječji doplatak s 1,33 eura po učeniku/danu. Sufinancira se prijevoz učenika osnovnih škola te prijevoza studenata. Nedavno je pri Medicinskoj školi Varaždin otvoren Centar za mentalno zdravlje djece i mladih Varaždinske županije, kao prvi takve vrste u jednoj obrazovnoj ustanovi u Hrvatskoj. Župan Anđelko Stričak naglasio je tom prilikom kako je mentalno zdravlje preduvjet kvalitetnog života te kako se djeci i mladima mora pružati sva moguća pomoć da što lakše i bezbrižnije odrastaju u osobe kakve Županija zaslužuje.

U Virovitičko-podravskoj županiji mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 130 eura, a za učenike 65 eura i dodjeljuje se kroz svih 12 mjeseci. Virovitičko-podravska županija omogućava sufinanciranjem besplatan prijevoz studenata vlakom.

Vukovarsko-srijemska županija sufinancira rad Savjetovališta za dojenje koji su organizirani pri domovima zdravlja Vinkovci, Vukovar i Županja. Županija sufinancira prijevoz vlakom redovnim studentima koji imaju prebivalište u Vukovarsko-srijemskoj županiji u cijelom iznosu, a učenici i studenti primaju stipendije. Županija pomaže obiteljima s četvero i više djece do 18 godina  u iznosu od 132,72 eura mjesečno. Sportske udruge mogu podnijeti prijavu za financiranje zdravstvenih pregleda za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportašica/sportaša do 18 godina, a za što je u proračunu Županije osigurano  9.954,21 eura. Od ove godine Županija daje jednokratne naknade trudnicama u iznosu do 500 eura, koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža. Osigurano je  70.000 eura. (L.K.)