Proračun Šibensko-kninske županije iznosi u 2022. gotovo 988 milijuna kuna. Na području obrazovanja nastavlja se niz projekata od asistenata u nastavi i besplatnoj prehrani za najpotrebitije te dodjela stipendija, predviđena je i izrada projektne dokumentacije za dogradnju škole u Vodicama te stacionara u šibenskom Domu za starije, nastavljaju se potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima kao i niz EU projekata. 

Na području osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja,  uz redovnu djelatnost, osigurana su i dodatna sredstva za programe iznad zakonskog standarda, kao što su sredstva za županijska školska natjecanja, smotre, izvannastavne i izvanškolske programe te nabavu opreme te sanacije i adaptacije školskih objekata.

Od projekata koje Županija provodi, su primjerice,  „Obrok taj svima daj V“ – osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Partneri u projektu su 13 osnovnih škola kojima je Šibensko – kninska županija osnivač, a projektom je uključeno 1159 djece. Kroz projekt Zajedno do znanja uz više elana III osiguran je ove školske godine  51 pomoćnik u nastavi za 51 učenika s teškoćama u razvoju. Partneri na projektu su 16 osnovnih i srednjih škola (10 OŠ i 6 SŠ) u kojim postoji potreba za osiguravanjem pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju. Županija sudjeluje i u projektu Školska shema –  dodjela besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim i srednjim školama s ciljem  povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika,  podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i  edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Na području obrazovanja izdvaja se kapitalni projekt ARS Mechanica – projekt uspostave Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) u (pod) sektoru strojarstva za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u skladu s potrebama tržišta rada ove regije te uspostava suradnje sa sličnim centrima u EU. Trajanje projekta je predviđeno do rujna 2023., a nositelj je  Industrijsko-obrtnička škola Šibenik dok je Šibensko-kninska županija partner na projektu.

Kroz kapitalni projekt Sanacija krova sportske dvorane SŠ Lovre Monti u Kninu cilj je poboljšanje dostupnosti socijalne/društvene infrastrukture dvorane škole kroz radove na krovu i vanjskoj ovojnici te zamjeni stolarije koja obuhvaća kompletnu zamjenu postojećih krovnih panela i obradu. Sanacijom krovišta učenici i sportske organizacije će dobiti adekvatan prostor za obavljanje sportskih aktivnosti.

Plan je i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Osnovne škole Vodice kroz otkup zemljišta na koje obuhvaća prostor škole i školskog dvorišta. Rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa škola će se moći u zemljišnim knjigama upisati kao vlasnik prostora i zgrade, a samim time i steći preduvjete za kandidiranje na natječaje Europske unije. Potom je plan i izrada projektne dokumentacije za  nadogradnju školske zgrade u svrhu osiguravanja rada škole u jednoj smjeni. Nadograđeni dio sadržavao bi osam učionica razredne nastave s pripadajućim kabinetima, učionicu informatike, kabinet za posebni razredni odjel, sanitarni čvor, kotlovnicu, kuhinju i blagovaonicu.

Županija se je i uključila u projekt Menstrualno siromaštvo kroz koji se osiguravaju dostupnim menstrualne potrepštine učenicama viših razreda osnovnih te srednjih škola. Na taj način se omogućava da učenice koje ne mogu priuštiti higijenske potrepštine ne izostaju s nastave zbog toga. Projektom su obuhvaćene sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač Šibensko-kninska županija.

Program Visokoškolsko obrazovanje provodi se kroz aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za sufinanciranje programa visokoškolskih ustanova koje djeluju na području Županije, te stipendiranja učenika i studenata, prvenstveno za deficitarna zanimanja. Početkom godine potpisani su ugovori o stipendiranju, a dodijeljene su ukupno 23 stipendije, i to osam za učenike i 15 za studente, a tako trenutačno Županija  stipendira ukupno 71 korisnika, i to 55 studenta i 16 učenika. Učenička stipendija iznosi 400 kuna, a studentska 700 kuna mjesečno te se isplaćuju u 10 jednakih mjesečnih rata u školskoj, odnosno akademskoj godini.

Ove su se godine po prvi put dodijelile i dvije stipendije za studente integriranog diplomskog studija medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Ova stipendija iznosi 2.500 kuna mjesečno, a isplaćuje se u 10 jednakih mjesečnih rata.

Za stipendiranje učenika i studenata Šibensko-kninske županije za 2022. godinu u proračunu se planira osigurati 485.00 kuna, za sufinanciranje programa i projekata  visokoškolskih ustanova osigurat će se iznos od 220.000 kuna, odnosno ukupno za javne potrebe u visokoškolskom obrazovanju osigurano je 705.000 kuna, što je više nego 2021. godine.

Na području socijalne skrbi također su u planu novi projekti. Kako je sve veći pritisak obitelji korisnika za zaprimanje osoba oboljelih od Alzheimera i drugih demencija za koje Cvjetni dom nema adekvatne uvjete, u 2022.g. bi se izradila projektna dokumentacija za uređenje prizemlja u stacionar te bi se apliciralo na natječaje fondova EU. U ovoj godini je predviđeno izdvojiti 100.000 kuna, a već sljedeće milijun kuna za realizaciju projekta.

U zdravstvu, Županija će sufinancirati dodatni tim dežurstva za vrijeme turističke sezone iz izvornih sredstava proračuna u iznosu od 50.000 kuna te pripravnost kardiokirurga u istom iznosu. Za dodatne timove zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni Županija sufinancira djelatnost domova zdravlja u iznosu 53.000 kuna temeljem ugovora s Ministarstvom turizma za provođenje i poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni za dodatne timove.

Županija sufinancira djelatnost Zavoda za hitnu medicinu ŠKŽ u iznosu 400.000 kuna vlastitih izvora. Za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za ZZHM ŠKŽ iznosi 1,2 milijuna kuna.

Županija sufinancira i djelatnost domova zdravlja u iznosu 518.000 kuna iz vlastitih izvora za potrebe sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja Drniš u iznosu od 350.000 kuna, potrebe sanitetskog prijevoza Doma zdravlja Knin u iznosu od 150.000 kuna i djelatnosti Pedijatrijskog savjetovališta u Kistanjama pri Domu zdravlja Knin u iznosu od 18.000 kuna.

Županija ima program kreditiranja malog gospodarstva, kreditnih programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji se provode u suradnji sa Županijom, a odnose se na sufinanciranje kamatne stope poduzetnicima, korisnicima kredita, koji ulažu na područje Šibensko-kninske županije.

Razvojno inovacijski centar AluTech, ustanova za poticanje poduzetništva, istraživanje i razvoj, obavlja aktivnosti iz područja poticanja poduzetništva koje se tiču: istraživanja i razvoja, poticanja razvoja novih proizvoda, unaprjeđenje tehnoloških procesa, komercijalizacije inovacija, promicanja energetske učinkovitosti; privlačenja investicija; međunarodne suradnje s EU i međunarodnim institucijama te promocije županije. AluTech zajedno s poduzetnicima i znanstveno-istraživačkim institucijama radi na poslovima istraživanja i razvoja, informira, pruža edukaciju i savjetuje poduzetnike o korištenju novih tehnologija za razvoj proizvoda, ispituje kvalitetu proizvoda, te promovira Šibensko-kninsku županiju kao regiju s naglašenom specijalizacijom u aluminijskoj industriji.

Tijekom prošle godine izvršena je kontrola rada Razvojno inovacijskog centra AluTech od strane Hrvatske akreditacijske agencije, te je laboratorij AluTech-a nastavio daljnji rad uz preporuku za produženje akreditacije.

Županija ima program potpore poljoprivrednicima –  poljoprivredna gospodarstva, obrti, zadruge ili trgovačka društva koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.  Za realizaciju ove aktivnosti ukupno je osigurano 1.865.000 kuna. Za lovačka društva i trgovačka društva- lovozakupnici lovišta na području Županije ukupno je osigurano 395.900 kuna.

U tijeku je provedba projekta Centar za razvoj marikulture. U postupcima javne nabave izabrani su izvođač radova i građevinski nadzor, te je objavljen natječaj za nabavu opreme. Izvođač je uveden u posao krajem travnja, te je započeo s izvođenjem radova u uvali Sv. Petra u Šibeniku po planu. Obavljeni su i poslovi vođenja projektne dokumentacije, slanja izvješća prema nadležnom tijelu, izrada zahtjeva za povrat sredstava, sudjelovanje u nadzoru i kontroli od strane nadležnog dijela – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo.

Od kapitalnih projekata planiran je nastavak projekta sustava navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac II.  Sustav navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac koji je prošao  na natječaju mjere 4.3.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske vrijedan je 80.403.915 kuna i gradnja je počela u kolovozu 2021. te će  trajati 15 mjeseci. Ove se godine očekuje avansna uplata od 50% što je u novčanom iznosu 40.000.000 kuna. U 2022. obavit će se većina radova na izgradnji sustava navodnjavanja, a kako  očekuju da za pristigle situacije avansni iznos neće biti dovoljni pa je unutar ovog kapitalnog projekta osiguran iznos od 63.240.000,00 kuna.

Projekt Taste Šibenik-Knin County II  ima svrhu promocije i plasmana autohtonih i tradicijskih poljoprivrednih i proizvoda akvakulture proizvoda s ciljem podizanja konkurentnosti tih proizvoda, njihovu prepoznatljivost i ujedno razvoj ruralnih područja županije. Ove godine planiran je naglasak na promociji i edukaciji iz područja maslinarstva i uljarstva i vinarstva. Za provedbu projekta osigurano je 160.000 kuna.

Projekt Promocija autohtonih sorti II projekt je nastao u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu s kojim se i dijele troškovi za provedbu
klonske selekcije vinove loze sorte babić i lasina. Projekt traje 5 godina , godišnji ugovoreni iznos je 95.000 kuna.

U ribarstvu,  planirane su mjere sufinanciranja pojedinih godišnjih aktivnosti ribara, edukacije i promocije. Za provedbu ove aktivnosti sastavit će se program razvoja marikulture i ishodovati suglasnost Ministarstva poljoprivrede, nakon čega će se raspisati natječaj za koji je osigurano 100.000 kuna.

Šibensko-kninska županija je partner na projektu Javne ustanove Priroda  „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku-2. faza“ te je dužna osigurati sredstva sufinanciranja projekta. Ukupna vrijednost projekta je 26.068.218,30 kuna od čega su bespovratna sredstva EU 19.633.561,16 kuna, a sredstva prijavitelja i partnera ukupno iznose 6.434.657,14 kuna. U 2022. godini iznos sufinanciranja projekta planiran je u iznosu od 1.823.527 kuna. U okviru projekta planira se dovršenje uređenja tri objekta u bivšoj vojarni Minerska. Kompleks Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante u uvali Minerska planiran je kao centralno mjesto za prezentaciju bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti ciljanog područja te se njegovom izgradnjom stvara dobra podloga za razvoj poduzetničke aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta kroz indirektne efekte projekta. Nova, atraktivna posjetiteljska infrastruktura temeljem koje lokalne
male i srednje tvrtke u turističkom i ostalim vezanim sektorima mogu razvijati svoju aktivnost, značajno će pridonijeti rastu lokalnog gospodarstva i smanjenju nezaposlenosti.

Provedba projekta „PEPSEA“ Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution odobren je za financiranje iz programa INTERREG Italy-
Croatia Programme. Cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije. Kroz provedbu projekta nabavit će se oprema za iznenadna onečišćenja mora. Oprema će biti na raspolaganju Županijskom operativnom centru Šibensko-kninske županije za provedbu plana
intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Šibensko-kninskoj županiji. Ukupna vrijednost projekta je 2.900.570,30 eura, a planirana sredstva za Šibensko-kninsku županiju su 513.520,35 eura (85% sredstava su iz programa INTERREG). Projekt traje do lipnja ove godine, a u 2022. godini je planiran u iznosu od 1.851.000 kuna.

Za sufinanciranje projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte JLS planiran je iznos od 600.000 kuna.

Tu je i kapitalni projekt Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante. Tvrđava sv. Nikole predstavlja spomenik vrlo visoke kulturno-povijesne i umjetničke vrijednosti, značajan u nacionalnom i svjetskom kontekstu. Tvrđava je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, a od 9. srpnja 2017. tvrđava je upisana na popis svjetske baštine UNESCO-a. Ovaj projekt predviđa sanaciju tvrđave i njenu djelomičnu i obazrivu prilagodbu za prihvat posjetitelja i održavanje kulturno umjetničkih manifestacija. Osim, obnove tvrđave projektom su predviđeni i infrastrukturni zahvati na poboljšanju pristupačnosti te aktivnosti unaprjeđenja sadržaja i upravljanja tvrđavom, edukacije djelatnika kao i promidžbene aktivnosti. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci. Projekt će biti uvršten na listu strateških projekata za sufinanciranje Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske u svrhu revitalizacije i očuvanja UNESCO spomenika Tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante. Procijenjena vrijednost projekta je 125.820.020,68kuna. Partneri na projektu su Šibensko-kninska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije i Turistička zajednica Šibensko-kninske županije. Šibensko-kninska županija kao partner na projektu Javne ustanove Priroda dužna je osigurati sredstva sufinanciranja projekta, što je planirano kroz 2023. i 2024. godinu.

Tekući projekt je i  „HOLISTIC“ koji obuhvaća održavanje cjelokupnog sustava videonadzora  – Holistički model integralne zaštite od šumskih požara. U okviru projekta, kao jedna od najvećih aktivnosti po svojoj vrijednosti od cca 1.400.000 kuna nabavljen je napredni sustav videonadzora zaštite od šumskih požara. Riječ je o sustavu videonadzora sa detekcijom dima u vidljivom dijelu spektra. Nakon završetka projekta navedena oprema je u vlasništvu Šibensko-kninske županije za daljnje ostvarivanje projektnih aktivnosti u trajanju od minimalno pet godina te je potrebno planirati sredstva za njeno održavanje. Planirana sredstva za navedenu aktivnost predstavljaju iznos osiguranih vlastitih sredstava za održavanje sustava. (L. Kiseljak)