U našem ovogodišnjem izboru za Najbolji EU projekt u kategoriji Doprinos znanosti i inovacijama pobjedu je odnio  projekt Istarske županije COASTENERGY – Blue energy in ports and coastal urban areas. Projekt je osvojio i visoko treće mjesto po izboru javnosti. Projekt ukupne vrijednosti u iznosu od gotovo 13,8 milijuna kuna, provodio se je unutar programa INTERREG V-A Italija Hrvatska, a nositelj projekta bila je Istarska Regionalna Energetska Agencija – IRENA.

Koje je novitete projekt donio te na kojim još projektima IRENA radi saznali smo od prvog čovjeka Istarske regionalne energetske agencije Valtera Poropata. 

Projekt Coastenergy prepoznat je i nagrađen – koji su glavni rezultati projekta? 

– IRENA d.o.o. je implementacijom projekta COASTENERGY nastavila razvijati model sustavnog pristupa energetskoj obnovi zgrada kulturne baštine na području Istarske županije. Najprije je izrađena studija, odnosno analiza potencijala iskorištavanja toplinske energije mora i energije valova na području zapadne Istre, te su se kroz izradu iste utvrdila uža pilot područja pogodna za implementaciju pilot projekta. Zbog položaja neposredno uz morsku obalu i statusa zaštićenosti kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Poreča, za Istarsku županiju izabrana je Gradska Palača Grada Poreča. Za istu je izrađen strojarski projekt termotehničkih instalacija i elektrotehnički projekt ugradnje dizalice topline morska voda/voda za potrebe grijanja/hlađenja objekta, te je izrađena i Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi zamjene postojećeg energenta i različitih varijanti korištenja morske vode kao „energenta“ u sklopu termotehničkog sustava. Studija izvodljivosti, između ostalog, analizira tri varijantna rješenja i to korištenje otvorenog zahvata morske vode; korištenje zahvata morske vode sustavom obalnih zdenaca te zatvoreni primarni krug (zatvoreni bušotinski izmjenjivač uronjen u morsku vodu). Potonja opcija odabrana je kao najoptimalnija za predmetnu zgradu, te je za istu izrađen glavni strojarski i elektrotehnički projekt, a provedenim proračunom smanjenje potreba za isporučenom energijom koja se koristi za rad termotehničkog sustava iznosi 73,59%.

Važan doprinos ovog projekta je i izrada online portala Talijansko-Hrvatskog obalnog energetskog opservatorija, koji predstavlja virtualnu platformu za suradnju namijenjenu stvaranju povoljnog okruženja za uspostavljanje partnerstava i mreža, predlaganja projekata o plavoj energiji, te intenziviranje suradnje među dionicima i korisnicima projekta COASTENERGY ( tvrtki, donositelja odluka, istraživačke institucije i sveučilišta, civilno društvo), u programskom području Italija-Hrvatska i šire. Portal integrira i nadopunjuje web platforme stvorene Interreg MED projektima MAESTRALE i 4HELIX+.

Kroz implementaciju ovog projekta kreirana je i otvorena online baza geopodataka (webGIS) koja prikazuje studije slučaja, dionike i potencijale plave energije u Jadranskom moru, a služi pružanju korisnih informacija potencijalnim investitorima i promotorima projekata plave energije. Online baza geopodataka projekta COASTENERGY kreirana je kao nadogradnja postojeće takve baze izrađene tijekom provedbe EU projekta MAESTRALE koji je obuhvaćao područje cijelog Mediterana, dok je izradom COASTENERGY baze obuhvaćeno područje Jadrana. 

Imate li nekih sličnih projekata u planu kroz prekograničnu suradnju?

Trenutačno je u fazi implementacije projekt SEAHEaT – Sea for Heritage Energy Transition koji promovira energetsku obnovu zaštićenih zgrada kroz ugradnju dizalica topline koje kao primarni energent koriste morsku vodu. SEAHEaT je odobren za financiranje unutar poziva “Proizvodnja energije iz mora” programa “Energija i klimatske promjene” koji se provodi u okviru Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora 2014-2021 – (European Economic Area (EEA) Financial Mechanism (2014-2021).

Projekt u trajanju od 24 mjeseca i ukupnog proračuna od 957.759,41 € sa stopom sufinanciranja od 85% u svojstvu nositelja provodi Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj. Ostali projektni partneri su IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija, Fakultet strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet sveučilišta u Zagrebu i Apenhet AS, neprofitna organizacija iz Norveške. Ključna projektna aktivnost je zamjena sustava grijanja u dvije centralne bolničke zgrade ukupne površine od približno 6.500 m2. Postojeći sustav temeljen na korištenju mazuta biti će zamijenjen novim sustavom koji koristi toplinsku energiju mora posredstvom dizalica topline. Cijeli kompleks zajedno s parkom koji ga okružuje zaštićen je kao kulturno dobro velikog značaja te se svi radovi odvijaju uz suglasnost nadležnog konzervatorskog zavoda.

Početkom 2022. godine prijavljen je i projekt daljinskog grijanja (district heating) većeg broja javnih zgrada u gradu Raši. Nakon više provedenih projekata u kojima se promoviralo korištenje dizalica topline kao individualnih sustava (za pojedinačne zgrade), ovaj projekt predstavlja logičan razvojni slijed tog modela, te je prvi IRENA-in projekt koji planira korištenje dizalica topline voda-voda u district heating sustavima što je posebno značajan iskorak u planiranju transformacije sustava grijanja u gusto naseljenim urbanim mediteranskim sredinama. Projekt je početkom ove godine prijavljen na prvi natječaj programa Interreg Central Europe 2021 – 2027, a evaluacijski proces trebao bi biti završen do kraja godine.

Agencija je u sektoru koji je trenutačno jako zanimljiv – koje važne projekte energetske učinkovitosti ste proveli, kolika im je vrijednost?

Ukupno, IRENA je uspješno završila provedbu 13 projekata prekogranične suradnje u sklopu različitih programa približne vrijednosti (budžet IRENA-e) od 2.2 milijuna €. Projekti su se bavili različitim temama unutar područja korištenja obnovljivih izvora energije i implementacije mjera energetske učinkovitosti, ali i problematikom klimatskih promjena, te u posljednje vrijeme i gospodarenja otpadom. Teme implementacije pratile su trenutačno stanje teme energetske transformacije tako da su se raniji projekti kao što su primjerice SEAR i TERRE bavili promocijom širokog spektra mjera korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, u doba kad ta teme nije bila ni približno aktualna kao danas. Projekt LEGEND bavio se promocijom i ugradnjom sustava korištenja plitke geotermalne energije posredstvom dizalica topline u jadranskim regijama. Sada opće poznati sustavi prije samo sedam godina u ovim područjima bili su tretirani kao pilot postrojenja. IRENA se već dulji niz godina bavi problematikom energetske obnove zaštićenih zgrada. Ova tema bila je predmet projekata kao što su EHCMap, ENERJ i SUPPORT, a saznanja iz ovih projekata optimizirana su i korištena su i u provedbi projekta COASTENERGY. Problematikom plave energije uvodno se bavio projekt MAESTRALE, a COASTENERGY, opet, predstavlja optimizaciju njegovih rezultata. IRENA se u brojnim projektima bavila i edukacijom različitih regionalnih dionika, ali problemima financiranja projekata korištenja obnovljivih izvora energije i implementacije mjera energetske učinkovitosti. Primjerice, projekt FIRECE bavio se osmišljavanjem financijskog instrumenta pogodnog za investicije u ovim područjima.

Trenutačno je u implementaciji šest projekata, te veći broj njih je u fazi prijave. Kao posebno značajna tema koja se ponavlja u više njih može se izdvojiti problematika formiranja energetskih zajednica.

Što su konkretno provedeni projekti donijeli? 

– Projekt SEA-R je radio na promicanju investicija u OIE i EE u Jadranskoj regiji. U sklopu projekta održane su u Labinu brojne radionice i seminari na temu EE usmjerene na građane, javne službenike, profesore i djecu srednjoškolske dobi. U prostorima IRENA-e u Labinu otvoren je energetski info-point centar gdje svi zainteresirani mogu dobiti sve potrebne informacije o EE i OIE. Pilot investicija projekta je omogućila instalaciju  fotonaponske elektrane na krovu vrtića Pjerina Verbanac u Labinu, snage 10kW. Za potrebe SŠ Mate Blažina, Labin nabavljeni su funkcionalni trening kitovi koji omogućuju srednjoškolcima učenje o različitim tipovima obnovljivih izvora energije.

Projekt LEGEND je za cilj imao promociju EE i geotermalne energije niske entalpije u Jadranskoj regiji, kroz razvoj demonstracijskih projekata geotermalnih toplinskih pumpi u javnim i stambenim zgradama. IRENA je u sklopu nove zgrade jaslica dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u Labinu instalirala sustav grijanja/hlađenje i ventilacije s rekuperacijom topline pogonjen geotermalnom dizalicom topline povezanom s tri bušotinska izmjenjivača. U obje zgrade ugrađen je sofisticirani sustav automatiziranog upravljanja sustavom grijanja/hlađenja s ciljem daljnjih smanjivanja troškova energenata. Projekt je uključivao radionicu na kojoj su učenici Srednje škole Mate Blažine iz Labina samostalno učili instalirati geotermalnu dizalicu topline i vezane distribucijske razvode koji se trenutačno koriste za grijanje/hlađenje dvije školske učionice. Prije instalacije ugrađeni su zemljani izmjenjivači topline, tzv. košare, u 15 različitih tipova tla/građevinskih struktura na prostoru parka ispred labinske srednje škole te njihovo testiranje.

Projekt TERRE je za cilj imao dokazati da se integriranim iskorištavanjem endogenih resursa za proizvodnju energije iz obnovljivih može postaviti učinkovit model za samodostatan i održiv lokalni razvoj. Na radionicama i konferenciji u sklopu projekta su također sudjelovali brojni građani i službenici Grada Labina te je financiran pilot projekt instalacije FV solarne elektrane snage 6kW koja će proizvoditi električnu energiju isključivo za napajanje objekta OŠ Ivan Goran Kovačić u Čepiću. Ugrađeni sustav proizvodi cca. 7.500 kWh električne energije godišnje, što je dovoljno za pokrivanje 50-60 % potreba škole za električnom energijom.

IRENA je provela i projekt EH-CMap. Značajan broj javnih zgrada u Istarskoj županiji, pa tako i u Gradu Labinu, zaštićene su povijesne građevine, najčešće energetski neučinkovit te je stoga projekt za cilj imao istražiti do koje razine je moguće sačuvati kulturno-povijesna obilježja zgrada uz istodobno poboljšanje njihove energetske efikasnosti.

Putem projekta MAESTRALE financirana je izrada projektno tehničke dokumentacije odnosno glavni strojarski i elektrotehnički projekt ugradnje dizalice topline odnosno bivalentnog sustava koji u režimu grijanja može koristiti dva energenta, električnu energiju korištenjem dizalica topline voda-voda i prirodni plin spajanjem na lokalni plinovod. Projektiranje termo tehničkog sustava izradilo se za potrebe zgrade 2/1 Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “prim. dr. Martin Horvat“ u Rovinju.

Kroz projekt ENERJ ponovno smo se fokusirali na energetsku obnovu zaštićenih zgrada pa se tako kroz isti definirao metodološki pristup obnovi zaštićenih i drugih kompleksnih javnih zgrada kroz poticanje modela suradnje više jedinica lokalne i regionalne samouprave a s ciljevima povećanja razine tehničke osposobljenosti osoblja i dostupnosti različitih tehničkih znanja, razmjene iskustava i najboljih praksi obnove zaštićenih i drugih kompleksnih zgrada te smanjenja troškova obnove kroz poticanje zajedničkog planiranja nabave bilo procesa izrade tehničke dokumentacije, bilo same fizičke obnove. Kroz projekt je tako financirana izrada projektno tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrada dječjeg vrtića Radost u Poreču i gradske uprave u Novigradu te zdravstvene stanice u Motovunu kao kompleksne građevine. Izrađeni su arhitektonski, elektrotehnički i strojarski projekt za zgrade u Poreču i Novigradu te arhitektonski projekt i projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite za zgradu u Motovunu.

Koliko je značajno što Županija ima vlastitu agenciju usmjerenu na energetiku – mislite li da je na taj način omogućena realizacija puno više projekata?

– Važno je da Županija ima vlastitu energetsku agenciju, kao što i većina EU regija ima svoje energetske agencije. Iskustvo je pokazalo da one regije koje imaju svoje energetsku agencije su ispred ostalih u implementaciji projekata energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša, samim time zdravlja ljudi. (L.K.)