Zagrebačka županija i ove godine sufinancira pripremu i provedbu EU projekata: Milijun kuna za razvoj WiFi, 400.000 za izradu projekata pametnih gradova, 3 milijuna za provedbu projekata...

Zagrebačka županija za jedinice lokalane samouprave unutar Županije i pravne osobe kojima je Županija osnivač ili suosnivač uspješno provodi Programe pripreme i provedbe projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova i programa Europske unije. Od 2015.-2019. godine Županija je izdvojila gotovo 19,9 milijuna kuna za 435 prijava. Uz to, kroz program je sufinancirana i infrastruktura (e-punionice) i pametne klupe, čime se doprinijelo zaštiti okoliša i povećanju kvaliteta života u gradovima i općinama Županije.

Lani je  dodijeljeno 5,8 milijuna kuna za 83 prijave, a ukupna osigurana sredstva u proračunu za ovu godinu, za programe pripreme i provedbe projekata je 7,4 milijuna kuna, kaže nam Velimir Kokot, pročelnik Upravnog odjela za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju unutar Županije. 

- Opći cilj Programa je povećanje broja pripremljenih, prijavljenih i provedenih projekata s područja Županije na natječaje i javne pozive u okviru ESI fondova i programa EU i ostalih izvora te povećanje kvalitete života u gradovima i općinama Zagrebačke županije - kaže Kokot. 

Ukupno je ove godine šest mjera  koje Županija financijski pomaže. 

Ove godine uvedena je nova mjera kojom se financira (re)certifikacija lokalnih samouprava s povoljnim poslovnim okruženjem od strane Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci d.o.o. Ta je mjera namijenjena  jedinicama lokalne samouprave s odgovarajućim kapacitetima, orijentiranim unapređenju poslovnog okruženja, privlačenju investicija i poticanju razvoja lokalnog gospodarstva. Maksimalan iznos potpore je 100.000 kuna, a zatvaranje javnog poziva je 30. rujan. Ukupan rasploživi iznos je 300.000 kuna. 

Program Certifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Europi / Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) jedinstveni je regionalni program podržan od strane Njemačke organizacije za međunarodnu suradnju (GIZ) – Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju municipalnih usluga u jugoistočnoj Europi. Glavni cilj programa je unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava te se trenutno provodi u Hrvatskoj, BiH, Makedoniji, Crnoj gori i Srbiji. Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave s odgovarajućim kapacitetima, orijentiranim unapređenju poslovnog okruženja, privlačenju investicija i poticanju razvoja lokalnog gospodarstva.

Gradovima i općinama koji se uključe u Program dodjeljuje se regionalni rang konkurentnosti prema ocjeni razine kvalitete usluga koje pružaju investitorima i gospodarstvenicima, daju se konkretne smjernice za unapređenje poslovanja, kao i prilika za sudjelovanje u regionalnoj razmjeni najboljih praksi. Certificirani gradovi i općine dobivaju poziciju najnaprednijih u regiji i kvalificiraju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.

Nadalje, iznos od 350.000 kuna namijenjen je za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na natječaje i javne pozive u okviru ESI fondova i programa EU. Pa tako se sufinanciraju troškovi usluge tehničke pomoći konzultanata za pisanje prijave projektnih prijedloga na natječaje,  maksimalna visina iznosa potpore po prijavi je 30.000 kuna, a zatvaranje javnog poziva je 30.9.2020.

Zatim, tu je i mjera koja se odnosi na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova ili programa EU i ostalih izvora, a za što je predviđen iznos od 2,4 milijuna kuna u ovoj godini. Riječ je o pomoći u izradi raznih studija i strategiji ukupnog razvoja te izradi projektne i tehničke dokumentacije... Najveći znos potpore je 70.000 kuna za  pojedinačni dokument, a 100.000 kuna za skupni dokument. Zatvaranje javnog poziva je 30. rujan.

Četvrta mjera za koji je osigurano u proračunu Županije 400.000 kuna odnosi se na sufinanciranje izrade strategije i provedbe projekata pametnih gradova na području Županije. Najveći iznos  bespovratne potpore po jednoj Strategiji iznosi 45.000 kuna, odnosno po jednom projektu razvoja pametnih gradova iznosi 50.000 kuna. Zatvaranje javnog poziva je 25.11.2020.

Nadalje, milijun kuna iznos je namijenjen za razvoj WiFi pristupnih točaka na području Županije. Riječ je o financiranju nabave opreme i instalacije pristupnih točaka WiFi (bežičnih pristupnih točaka) na javnim površinama i u objektima javne namjene uz besplatan pristup internetu. Prijavitelji mogu biti gradovi i općine. Najveći iznos potpore je 80.000 kuna, a zatvaranje javnog poziva je 30.9.2020.

Sa 3 milijuna kuna Županija sudjeluje u financiranju dijela troškova u provedbi projekata financiranih iz ESI fondova i programa EU. Maksimalna visina iznosa potpore po jednom korisniku iznosi 60% potrebnog vlastitog udjela korisnika u troškovima provedbe Projekta, a najviše 300.000 kuna. Zatvaranje javnog poziva je 30.9.2020. (L.K.)