Zadarska županija: Razvojna agencija Zadra Nova provodi 11 EU projekata vrijednosti oko 276,7 milijuna kuna

Razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova provodi u ovoj godini oko 276,7 milijuna kuna vrijedne projekte u kojima je nositelj ili partner. Također, za oko 20 projekata pruža tehničku pomoć raznim institucijama, Županiji ili pojedinim općinama ili gradovima. Provjerili smo i o kojim je projektima riječ.

Kroz program Interreg Središnja Europa provodi dva projekta. Projekt RUINS vrijednosti je 16,5 milijuna kuna. Taj projekt ima za cilj  udahnuti „novi život“ srednjovjekovnim ruševinama i to modernim načinom upravljanja uz očuvanje njihovih povijesnih vrijednosti. Projektne aktivnosti, kažu u Agenciji, usmjerene su na kombinaciju istraživačkih zadataka i konzervatorskih poslova unutar odabranih pilot lokacija među 5 gradova Središnje Europe, gdje je Zadar jedan od njih. Pilot lokacije unutar projekta razlikuju se svojom veličinom, oblikom, namjenom i prenamjenom te će se, uzimajući u obzir svu diferenciranost lokacija, kreirati jedan Univerzalni transnacionalni model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina, kao i smjernice za korištenje istog. Odabrana srednjovjekovna ruševina, kao pilot lokacija u gradu Zadru, je crkva sv. Stošije na Puntamici.

Drugi je projekt Smart Commuting vrijednosti 11,5 milijuna kuna. 

'Svakodnevno vrijeme gužve kroz zagušene ceste u srednjoj Europi dovodi do onečišćenja zraka, emisije CO2, buke i nesreća. Stoga, cilj projekta SMART COMMUTING je smanjenje onečišćenja zraka, emisije CO2, buke i nesreća kroz koordinacijsku strukturu na razini funkcionalnih urbanih područja uključujući općine okolnih područja i tvrtki javnog prijevoza. Različite zajedničke akcije – SWOT analiza, institucionalna platforma na funkcionalnoj urbanoj razini, obuka i usavršavanje ljudskih resursa, pilot aktivnosti – podržat će očekivane promjene koje se sastoje od povećanja kapaciteta javnog sektora koji sudjeluje u planiranju održive mobilnosti, u kombinaciji s nekim konkretnim rješenjima. Tako bi funkcionalna urbana područja (FUA) centralne Europe bila oslobođena od ugljika.' - kažu u Agenciji.

Kroz Jadransko jonski program transnacionalne suradnje također se provode dva programa - Smile, vrijednosti 9,6 milijuna kuna i 5 Senses vrijednosti 10,7 milijuna kuna. 

Projekt SMILE usmjeren je na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti. Cilj projekta je oblikovanje i primjena konkretnih smjernica za razvoj i implementaciju održivih urbanih planova mobilnosti, sukladno smjernicama Europske komisije, prilagođenih posebnostima područja. 

Cilj projekta 5 Senses je stvaranje novog turističkog proizvoda koji stimulira svih pet osjetila turista kreiranjem Mape doživljaja, zatim kreiranje audio knjige Adriona koja obuhvaća zvukove, boje, teksture, mirise te gastronomske osobitosti ovog transnacionalnog područja. Kroz projekt će se dizajnirati i razviti višejezična web platforma te će se pokrenuti virtualni izložbeni centri kod svakog projektnog partnera.

Nadalje, kroz program Interreg Italija-Hrvatska provode se tri projekta - Adrireef vrijednosti 20,9 milijuna kuna, Pepsea vrijednosti 21,6 milijuna i 16,5 milijuna kuna vrijedan projekt Made in Land. 

U svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti cilj projekta Adrireef je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru s naglaskom na marikulturu i turizam. Projekt će rezultirati sljedećim opipljivim rezultatima: kartom postojećih grebena u Jadranskom moru i njihovom klasifikacijom; identifikacijom dostupnih tehnologija i instrumenata s niskim okolišnim utjecajem na podvodno praćenje morskih ekosustava; identifikacijom morskih područja koja se mogu koristiti za izvođenje određenih ekonomskih aktivnosti (npr. ronjenje, akvakultura, ribolov); izrađenim smjernicama za ključne sudionike iz sektora plave ekonomije i kodeksom ponašanja u turističkom sektoru; izrađenim Bijelim dokumentom za održivo korištenje grebena u sektoru plave ekonomije.

Glavni cilj projekta Pepsea je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja zatim zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora te očuvati biološku raznolikost jadranske regije. Partneri će raditi na stvaranju Registra zatvorenih dijelova mora koji su podložni opasnostima onečišćenja te na razvoju i primjeni metodologije za izradu detaljnih planova intervencija uz razvoj tehnologije za učinkovito čišćenje onečišćenja mora u zatvorenim dijelovima mora. Hrvatski i talijanski partneri nastojat će pridonijeti povećanju sigurnosti programskog područja – Jadranskog mora, od prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, uz posljedičnu prednost za sektor ribarstva i turizma i to s primjenjivim referentnim modelom i u drugim morima.

Projekt MADE IN-LAND nastoji uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Cilj projekta je zaštita i valorizacija neiskorištenih prirodnih i kulturnih potencijala kontinentalnih dijelova partnerskih regija. Projektne aktivnosti uključivat će lokalne zajednice na području zaleđa i obale, u suradnji s kojima će se razviti teritorijalni brend, a kroz zajedničke marketing planove i IT alate promovirat će se materijalna i nematerijalna kulturna i prirodna baština.

Kroz Europski fond za regionalni razvoj provodi se projekt vrijednosti 33,05 milijuna kuna - Zadra Nova za Vas. Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora ZADRA NOVE te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.

Nadalje, kroz Europski socijalni fond Agencija je nositelj projekta SOS surađuj i ostvaruj sebe vrijednosti 1,9 milijuna kuna. Kako bi se pridonijelo rastu zaposlenosti, pogotovo pripadnika ranjivih skupina među kojima i mladih nezaposlenih osoba, kroz projekt SOS će se rješavanju ovog gorućeg problema doprinijeti kroz dva pravca: prvi je vezan uz samozapošljavanje i poticanje poduzetništva, a drugi je kroz jačanje i pozicioniranje na tržištu rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVZŽ). Kroz projekt će se održati niz aktivnosti koje će doprinijeti provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije, a koje će biti usmjerene na ranjive skupine i učenike srednjih škola koji će se s funkcioniranjem tržišta rada  poznati već u završnim razredima. Između ostalog, radit će na motiviranju pripadnika ranjivih skupina kako bi se aktivirali i ušli u svijet rada te će se razviti Modularni program za aktivaciju koji će unaprijediti uslugu zapošljavanja pri HZZ-u. Kroz set aktivnosti potaknut će se na samozapošljavanje i razvoj poduzetništva informiranjem, edukacijom, dodjelom potpora male vrijednosti te na koncu mentoriranjem budućih poduzetnika kako bi im se omogućilo kvalitetno praćenje i razvoj od poslovne ideje do pokretanja vlastitog posla.

Spomenimo da je do 20. ožujka otvoren natječaj kroz spomenuti projekt u kojem nezaposlene osobe ranjivih skupina, kao što su žene, osobe starije od 50 godina, hrvatski branitelji, osobe s invaliditetom itd. mogu dobiti do 71 tisuću kuna potpore za samozapošljavanje. 

Projekt Stream vrijedsnoti 70,1 milijun kuna  trebao bi započeti sredinom godine unutar programa Interreg Italija-Hrvatska. Cilj mu je smanjenje štete nastale od poplava i to preventivnim mjerama koje će se osmisliti provedbom projekta.  Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave. Također, kroz pilot projekte izgradit će se kišni vrtovi u Zadru i Biogradu na moru. Opći cilj projekta STREAM je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava. 

Drugi projekt unutar programa čiji se početak očekuje sredinom godine je Adria Climate vrijednosti blizu 64,3 milijuna kuna. Projekt je usmjeren na poboljšanje praćenja klimatskih promjena, modeliranje i planiranje mjera za jačanje kapaciteta za prilagodbu programskog područja. Potreban je integrirani pristup prilagodbi klimatskim promjenama. Razvijanje sustava za upravljanje i modeliranje klimatskih podataka potrebno je za poticanje znanja i suradnje za planiranje strategija prilagodbe u urbanom, obalnom u morskom okolišu. Cilj projekta je razviti regionalne integrirane informacijske sustave (posebno hidro-meteorološke i morske klimatske baze podataka) i alate utemeljene na znanju za naprednu dinamičku provedbu regionalnih planova za prilagodbu klimatskim promjenama relevantnim i dostupnim za cijelo programsko područje.

Uz sve to, Agencija pruža i za oko 20 projekta tehničku pomoć školama, Županiji, Općoj bolnici Zadar, Gradu Ninu, pojedinim općinama.. (L.K.)